Upravit stránku

Zásady ochrany osobních údajů v DEX Innovation Centre z.s.

 1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost DEX Innovation Centre, z.s., se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 01112589 (dále jen „My“).
 2. Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však pět (5) let v souladu s účelem, pro který byly získány.
 3. Osobní údaje získáváme na základě
  1. souhlasu subjektu údajů prostřednictvím našich webových stránek (například registrace na akci, program, vyplnění kontaktního formuláře, atd.);
  2. písemného (listinného) souhlasu subjektu údajů;
  3. v souvislosti s a pro účely uzavření a plnění dle smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a Společností;
 4. Osobní údaje získané
  1. dle odst. 3 písm. a. těchto Zásad ochrany zpracováváme výlučně pro účely splnění smlouvy a dále k zasílání obchodních sdělení, k čemuž nám zároveň dává subjekt údajů souhlas;
  2. dle odst. 3 písm. b. těchto Zásad ochrany zpracováváme pro účel splnění smlouvy uzavřené se třetí stranou (např. kupujícím).
  3. dle odst. 3 písm. c. těchto Zásad ochrany zpracováváme za účelem splnění smlouvy (zpravidla zaměstnanecké) uzavřené mezi subjektem údajů a námi.
 5. Dbáme na bezpečnost osobních údajů, které od subjektu údajů získáme. K osobním údajům subjektu údajů nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nejsou předávány bez souhlasu subjektu údajů dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.
 6. Subjekt údajů má právo nás požádat o informace, jaké osobní údaje o něm a v jakém rozsahu a pro jaký účel zpracováváme. Tyto informace poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději třicet (30) dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě devadesát (90) dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech bude subjekt údajů včas informován. Máme právo ověřit totožnost žadatele a v případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k identifikaci žadatele (např. úředně ověřený podpis), před poskytnutím požadovaných informací. Je naším právem zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). Subjekt údajů má dále nárok požádat nás o opravu či výmaz osobních údajů získaných na základě uděleného souhlasu dle odst. 3 písm. a. a b. těchto Zásad ochrany.
 7. Má-li subjekt údajů pochybnosti o tom, zda osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, má právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost požadavku.
 8. Právem subjektu údajů je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o něm zpracováváme na příslušný úřad na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 9. Souhlas se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo kdykoli odvolat a žádat výmaz evidovaných osobních údajů. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není možné vymazat tato data i ze záložních systémů, resp. to není technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
 10. Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na náš email info@dex-ic.com nebo na naši adresu uvedenou výše v bodě 1 těchto Zásad.
 11. Naše webové stránky uchovávají následující informace o vaši online aktivitě: IP Adresa, otevíraná stránka webu, kód odpovědi http, identifikace prohlížeče a operačního systému, a rozlišení monitoru. Tyto informace zpracováváme pro optimalizaci našich webových stránek, ke zvýšení uživatelského komfortu a pro účely právní ochrany a oprávněných zájmů.
 12. Naše webové stránky využívají technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do zařízení subjektu údajů. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nejsou nikam odesílány ani jinak zpracovávány. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.
 13. Pokud je na naši akci či během programu pořizován vizuální (fotografický) či audiovizuální (video) záznam, je taková skutečnost uvedena v pozvánce na akci / program. Vizuální či audiovizuální záznam je používán pro naše vnitřní potřeby či pro reporting proběhlé akce/programu financujícímu orgánu a může být použit na našich webových stránkách nebo sociálních sítích v rámci prezentace naší činnosti. Každý účastník akce/programu má však právo nám sdělit, že si nepřeje být na záznamu a v tom případě tak bude provedeno.

 

V Liberci, 12.07.2018                                                                                                   DEX Innovation Centre, z.s.