Upravit stránku

Program: Interreg Europe

Souhrn projektu: Stárnutí populace je výzvou pro všechny oblasti Evropské unie. Tato výzva však znamená zároveň příležitost k ekonomickému růstu a k vytváření nových pracovních míst, protože je tak vytvořen velký potenciál v oblasti vývoje inovativních řešení pro domácí péči. Výzvou v oblastech aplikace projektu HoCare je otevřený potenciál k využití inovací v této oblasti. Osm partnerů tohoto projektu, kteří působí v rozdílných zemích EU, se rozhodlo spojit své síly a vytvořit projekt HoCare, který se právě těmto výzvám věnuje. Cílem projektu je tak posílení vytváření inovativních řešení v oblasti domácí péče v rámci regionálních inovačních řetězců prostřednictvím posílení spolupráce jednotlivých aktérů v rámci regionálního inovačního systému, a to za využití přístupu postaveném na Quadruple Helix modelu (účasti všech 4 podstatných rolí pro vývoj inovací). Cílem je tohoto dosáhnout pomocí zlepšení příslušných strukturálních fondů, a to skrze výměnu dobrých praxí politických nástrojů v mezinárodním měřítku. Uskutečnění těchto zlepšení jsou plánována na strategické úrovni (pomocí zlepšení řízení a strategického zaměření strukturálních fondů), stejně jako na úrovni praktické (za podpory vysoce kvalitních projektů). Výsledkem projektu HoCare by se pak mělo stát zlepšení řídicích struktur 8 strukturálních fondů v zemích partnerů projektu. Tato zlepšení na strategické úrovni budou doplněna v praktické politické rovině za pomoci 10 účinných projektů financovaných z dotčených Fondů. Projekt cílí na pozitivní vliv výkonnosti, dopadu a stupně kvality jednotlivých projektů ze Strukturálních fondů v částce 190.000.000 EUR. Těchto výsledků bude dosaženo zejména díky čtyřdimenzionálnímu mezinárodnímu politickému procesu pro výměnu dobrých praxí. Počáteční obsah pro tento proces bude vytvořen partnery projektu během Regionálních analýz, které budou poté prozkoumány během tří mezinárodních tématických workshopů. Během tohoto procesu bude definováno 30 přenositelných příkladů dobré praxe a dojde k formulaci výstupů vyšší úrovně, kterými budou 3 politické tematické reporty a 3 HoCare reporty pro přenos dobré praxe. Tyto získané poznatky umožní projektu účastnit se vzdělávacího procesu na úrovni externí mezinárodní politiky, a to prostřednictvím zorganizování 2 mezinárodních a 8 národních událostí v rámci národního vzdělávacího procesu vyššího stupně. Díky těmto pořádaným událostem dojde ke zvýšení odborné způsobilosti 800 účastníků těchto událostí.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2016 – 31. 3. 2020

Cíle projektu: Globálním cílem projektu HoCare je posílení vytváření inovativních řešení v oblasti domácí péče v rámci regionálních inovačních řetězců prostřednictvím posílení spolupráce jednotlivých aktérů regionálního inovačního systému, a to za využití přístupu postaveném na Quadruple Helix modelu. Cílem projektu je zlepšení instrumentů užívané politiky v případě všech strukturálních fondů za dosažení výše uvedených cílů na dvou úrovních. Na úrovni strategické politiky bude kladen důraz na zlepšení strukturálních fondů v národní/regionální rovině (řízení, stejně jako strategické zaměření) za účelem zvýšení a osvojení si inovativních produktů za použití Quadruple Helix modelu. Na úrovni výkonné politiky bude naproti tomu důraz kladen na zavedení inovativních projektů skrze využití strukturálních fondů. Vybrané cíle se zaměřují na běžné problémy tak, jak je identifikovali jednotliví partneři – na zavedení vysoce kvalitních projektů, účinnost užitých prostředků, dosažený dopad především v oblasti ekonomického růstu a vytváření nových pracovních míst, částečně pak také v širším využití dostupných nástrojů. HoCare má současně tři tematické dílčí cíle, které se týkají podpory inovací v oblasti domácí péče v rámci regionálních inovačních řetězců. Prvním dílčím cílem je důraz na vznik inovací prostřednictvím zaměření se na nenaplněné potřeby, které byly identifikovány čtvrtou skupinou zainteresovaných osob – tj. formálními pečovateli (nemocnice, domy sociální péče, domovy pro seniory), ale také pečovateli neformálními (členové rodiny) skrze quadruplehelix model. Druhým dílčím cílem je důraz na vznik inovací prostřednictvím poptávky po těchto inovacích ze strany veřejného sektoru. Posledním – třetím – dílčím cílem je pak rychlejší dodávání inovací v oblasti řešení domácí péče na trh za užití přístupu stanoveného v quadruplehelix modelu.

Projektu HoCare se účastní následující partneři:

  • Nicosia Development Agency – ANEL (Kypr),
  • Development Centre of the Heart of Slovenia (Slovinsko),
  • Business Agency Association (Bulharsko),
  • National Institute for Research and Development in Informatics (Rumunsko),
  • Lithuanian Innovation Centre (Litva),
  • National Healthcare Service Centre (Maďarsko),
  • Business Development Institute of the Authonomous Region of Madeira (Portugalsko),
  • DEX Innovation Centre (Česká republika).

Website